Regulamin strony internetowej www.zagomeble.pl
(dalej jako: „Regulamin”)

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, w ramach strony internetowej dostępnej pod adresem www.zagomeble.pl (dalej jako: „Strona”) przez spółkę pod firmą ZAGO Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Kaliszkowicach Kaliskich (adres siedziby Kaliszkowice Kaliskie 218, 63-510 Kaliszkowice Kaliskie), wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000607287, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Poznań – Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 363934810, NIP: 5140341778 (dalej jako: „Operator”).
 2. Operator Strony jest usługodawcą, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Operator Strony świadczy usługi drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu i zgodnie z jego postanowieniami.
 3. Operator Strony udostępnia formularz służący do kontaktów z Operatorem na zasadach szczegółowo opisanych w § 2 Regulaminu.
 4. Użytkownikami Strony (dalej jako: „Użytkownik” lub „Użytkownicy”) są osoby fizyczne, które w jakikolwiek sposób korzystają ze Strony.
 5. Wszelkie umieszczone na Stronie teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), będą w Regulaminie zdefiniowane jako: „Materiały”.
 6. Jeżeli w Regulaminie będzie użyte określenie „RODO” należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm./.

§ 2.
Zasady korzystania ze Strony

 1. Usługi świadczone w ramach Strony (dalej jako: „Usługi”) polegają na bezpłatnym udostępnieniu treści i funkcjonalności Strony jego Użytkownikom, w szczególności poprzez:
  1. umożliwienie Użytkownikom zapoznawanie się z Materiałami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub aplikacji, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje,
  2. umożliwienie Użytkownikom kontaktowanie się z Operatorem w zakresie:
   1. zadawania pytań i uzyskiwania wszelkich informacji w związku z prowadzoną działalnością przez Operatora, w szczególności poprzez formularz lub adres poczty elektronicznej znajdujący się na Stronie.
   2. składania aplikacji w ramach prowadzonych procesów rekrutacyjnych na określone stanowiska pracy, poprzez zakładkę „Kariera”, za pośrednictwem umieszczonego tam formularza lub adresu poczty elektronicznej.
 2. Korzystanie przez Użytkownika ze Strony internetowej jest bezpłatne.
 3. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, zostaje zawarta poprzez przystąpienie przez Użytkownika do korzystania ze Strony. Do rozwiązania Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika Strony, z tym zastrzeżeniem, że Usługi opisane w § 2 ust. 1 Regulaminu mogą być rozwiązane w każdym czasie przez Użytkownika na podstawie skierowanego do Operatora żądania o usunięcie jego danych osobowych.
 4. W przypadku skorzystania z form kontaktu, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, Użytkownik otrzyma szczegółową informację dotyczącą przetwarzania przez Operatora jego danych osobowych zgodnie i na podstawie odpowiednich przepisów RODO.
 5. Operator Strony dokłada starań w celu zapewnienia w pełni komfortowego i bezpiecznego korzystania ze Strony przez Użytkownika. Operator Strony zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiającego Użytkownikowi korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na dostarczaną Usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych, odpowiednich dla właściwości świadczonej Usługi oraz w spośób zapewniający jednoznaczną identyfikację stron Usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 6. Operator Strony oświadcza, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie, może wiązać się z typowymi, powszechnie znanymi ryzykami związanymi z wykorzystywaniem sprzętu informatycznego i sieci Internet. W związku z powyższym Operator Strony zaleca stosowanie przez Użytkowników środków służących zwiększeniu bezpieczeństwa i zminimalizowaniu możliwości wystąpienia takich ryzyk, takich jak oprogramowanie antywirusowe.
 7. Operator Strony zastrzega następujące wymagania techniczne konieczne do prawidłowego działania Strony:
  1. urządzenie umożliwiające wyświetlanie za pomocą przeglądarki internetowej treści transmitowanych w sieci Internet,
  2. przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5, zaktualizowana do najnowszych wersji, bez dodatków zmieniających pracę przeglądarki,
  3. JavaScript oraz technologia cookies,
  4. aktywny dostęp do sieci Internet (łącze internetowe),
  5. konto poczty elektronicznej (aktywne, należycie skonfigurowane).

§ 3.
Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Korzystanie z niektórych Usług na Stronie może być związane z podaniem danych osobowych Użytkownika. W takim wypadku podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia danej Usługi. Administratorem danych osobowych jest Operator (dalej w niniejszym paragrafie jako: „Administrator”).
 2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Jeżeli Administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem Administrator informuje Użytkownika, którego dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli wszelkich innych stosownych informacji wymaganych przez przepisy prawa, a w szczególności przez przepisy RODO.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a ponadto każdemu Użytkownikowi przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 16-22 RODO.
 4. Administrator danych zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami RODO oraz innych przepisów prawa dotyczący ochrony danych osobowych.
 5. Administrator wskazuje, iż w ramach korzystania ze Strony oprócz danych osobowych zbierane są niektóre informacje techniczne dotyczące Użytkownika, takie jak używany system operacyjny, typ oraz wersja przeglądarki, liczba odwiedzin Strony oraz adresy odwiedzanych stron internetowych. Automatycznie zbierane są tylko te informacje, które nie mają charakteru danych osobowych. Operator Strony może przekazywać zaufanym stronom trzecim statystyki zbiorcze dotyczące liczby odwiedzin oraz inne informacje związane ze Stroną, które nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników.
 6. Na urządzeniach Użytkowników Strony są umieszczane informacje niezbędne do ich identyfikacji w postaci plików „cookies”. Pliki cookies są używane jedynie do pobierania z dysku twardego informacji pozostawionych przez pliki cookies pochodzące ze Strony. W przypadku gdy Użytkownik chce wiedzieć, kiedy plik tego typu jest zapisywany na dysku, powinien skonfigurować w odpowiedni sposób przeglądarkę internetową. Poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej Użytkownik może również zablokować umieszczanie na dysku twardym jego urządzenia plików cookies, co może jednak powodować brak możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Strony. Do prawidłowego funkcjonowania Strony zainstalowane są poniższe pliki cookie:
  1. sesyjne - są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  2. google analytics – są plikami tymczasowymi i stałymi przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika i zbierającymi informacje o zachowaniu użytkownika w ramach Strony.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności, w szczególności dotyczące plików cookies, wskazane są w osobnym dokumencie dostępnym na Stronie.

§ 4.
Ochrona własności intelektualnej

 1. Strona oraz wszelkie zwarte w niej Materiały, w tym utwory, zbiory utworów, bazy danych, znaki towarowe, podlegają ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności dotyczących własności intelektualnej lub przemysłowej.
 2. Użytkownicy mogą korzystać ze Strony oraz utworów, zbiorów utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawą Prawo własności przemysłowej oraz ustawą o ochronie baz danych. W szczególności nieuprawnione jest:
  1. zwielokrotnianie, rozpowszechniania, w tym publiczne odtworzenie lub udostępnianie w sieci Internet Strony lub jej części lub utworów zamieszczonych na Stronie lub ich części, z wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa,
  2. wprowadzanie jakichkolwiek zmian do Strony lub jej części lub utworów zamieszczonych na Stronie lub ich części,
  3. pobieranie zawartości baz danych lub ich wykorzystywanie w całości lub w części.

§ 5.
Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Każdy Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Strony.
 2. Reklamacje należy przesyłać w formie pisemnej na adres Operatora Strony wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu lub za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie.
 3. Reklamacja powinna zawierać: wskazania czego reklamacja dotyczy oraz wskazanie sposobu w jaki reklamacja powinna być załatwiona (czego żąda Użytkownik) oraz dane teleadresowe umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację.
 4. Operator Strony dzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 6.
Postanowienia końcowe

 1. Operator Strony zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu. Zmiana taka wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia nowej wersji Regulaminu na Stronie. Regulamin dostępny jest na Stronie.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności Strony oraz do czasowego zawieszania działalności Strony na czas dokonywania prac konserwujących lub innych związanych z rozbudową Strony.
 3. Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie ma wyłącznie prawo polskie, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 4. W przypadku sporządzenia Regulaminu w innych wersjach językowych, w razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy Regulaminem w polskiej wersji językowej, a jego przekładem na inne języki, obowiązuje wersja w języku polskim.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na Stronie.

 Kontakt

zostańmy w kontakcie

W skład grupy ZAGO wchodzą: